คณะกรรมการสมาคม 

สมาคมไทย วัดเทพวงศาราม

Thailändischer Kulturverein Wat Thepwongsaram e.V. 

พระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็น
พระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก )
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และองค์อุปถัมภ์


คณะกรรมการ

 1. ประธานสมาคม พระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย 

  

2. รองประธานสมาคม คุณเอ๊กซ์วัน คำเมือง 

3. เหรัญญิกสมาคม คุณคำมูล ไมเยอร์

4. เลขานุการสมาคม คุณฉวีวรรณ คาเนีย  

                                      

 5. ”ผู้ช่วยเลขา Werner Tiefel

                                                          
                                                

                                             

                      6. คุณสุจิตต์ ไครน์ ´´ฝ่ายปฎิคม``                      

                        

  7. คุณลำใย สตาลลิงส์ ´´ฝ่ายโภชนาการ``

 

8. คุณฉวีวรรณ เอียรร์กัง "ฝ่ายอาหาร"

9. คุณธิติมา บอค (แมว)  "ฝ่ายอาหาร"

10.คุณสมพร โรส(อัญ) ''ฝ่ายอาหาร''

      การบริหารงานการทำงานของเจ้าหน้าที่สมาคมไทยวัดเทพวงศาราม

ประธานคณะกรรมการบริหาร:
พระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย

คณะกรรมการดำเนินงาน
ฝ่ายเหรัญญิก:
1. คุณป้าคำมูล ไมเยอร์
2. คุณฉวีวรรณ คาเนีย ผู้ช่วย

ฝ่ายเลขานุการ :
1. คุณเอ๊กซ์วัล คำเมือง
2. คุณประไพร กอลลิเชอร์ ผู้ช่วย
3. คุณมนตรี จันทร์ศรีเสาร์ ผู้ช่วย

คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ :
1. คุณป้าอุไรวรรณ ดำรงค์รัตน์ (ป้าอิ๊ด)
2. คุณอัมพร วอลคเคอร์

คณะกรรมการ ฝ่ายอาหาร :
1. คุณลำไย สตาลลิ่งส์ (ร้านส้มตำ สยามฟู้ด)
2. คุณฉวีวรรณ คาเนีย
3. คุณฉวีวรรณ เอียรร์กัง
4. คุณสุจิตต์ ไคลน์ (ลำยอง)
5. คุณจันทนิภา สติปป์เลอร์ (แหม่ม)
6. คุณธิติมา บอค (แมว)
7. คุณแสงอรุณ จีระสุวรรณ
8. คุณจุฑามาศ ชมิดท์ (ป้าแดง) (ร้านส้มตำ สยามฟู้ด)
9. คุณบุญเรียบ ไฮน์ (พร)
10. คุณดวงตา ชมอล (ดวง)
11. คุณบังอร พัษส์ (นก)
12. คุณศรีสุคนธ์ มาทร์โฮลด์ (ร้านอร่อยดี)
13. คุณรสสุคนธ์ Engelhardt
14. คุณทะไพรัช การภักดี (นก)
15. คุณวาสนา สเตรนล์ (ติ๋ม)
16. คุณสายทอง บรึคเนอร์ (เหมี่ยว)
17. คุณเยาวลักษณ์ ชุลลิทซ์
18. คุณสุจินตนา ชนิทร์เคอร์
19. คุณสมพร โรส (อั้น)
20. คุณคนางค์ ทิค
21. คุณเสาวะณีย์ มาไดย์
22.คุณอรอนงค์ ธงภักดี (ป้านุ้ย)
23.คุณอิงอร ยูคาริค (ร้านบุดดาบาร์)
24.คุณคำปุ่น จันทร์มณี
25.คุณสุชาดา โชลคเน็กท์ (นก) (ร้านบุดดาบาร์)

คณะกรรมการ ฝ่ายหาทุนอุปถัมภ์ :
1. คุณแม่สง่า คุชสแบร์เกอร์
2. คุณป้าคำมูล ไมเยอร์
3. คุณป้าลำไย แก้วคำ (ร้านนวดไทย อร)
4. คุณเอ็กซ์วัล คำเมือง
5. คุณลำพึง แก้วคำ (น้อย) ร้านอาหารไทยอร่อย
6. คุณสุระรัชนี เฮอกก์
7. คุณนงเยาว์ เคราส์
8. คุณจารุวรรณ เอาปัค (จา)
9. คุณป้าสำเนียง เซ็ค (กรุดพงษ์)
10. คุณจรรยา แอนท์
11.คุณวิภารัตน์ Putensen (กุ้ง- ฮาเนา)
12.คุณอุดมพร ชูลเทอร์ (ภักดีธนา)
13.คุณคำดี Bayer
14.คุณแม่สุปราณี บุญฑี่
15.คุณพรรณทิพย์ สโทรเบล (ยุ๋ม)
16.คุณสุริยา แอร์ท
17.คุณเรืองศรี wissmeyer
18.คุณสุรัตน์ เวลเซล
19.คุณวัลนิสา เคราส์
20.คุณเปีย

21.คุณฑีฆาภาพร ไวซ์

22.คุณศิวะวรรณ ศรีสะอาด 

คณะกรรมการ ฝ่ายดูแลเครื่องไทยธรรม (ภาพ) 
1. คุณเฉลิมรัตน์ ฮืบเนอร์ (กุ้ง)
2. คุณณัฐญาดา ชาวฟ์เลอร์
3. คุณสำลี เดมเบไลน์
4. คุณสุธิสา มอฮ์ร
5. คุณนิภาวรรณ โวลฟ์
6. คุณจินดา (ตั้ง) ไกส์เลอร์
7. คุณบุษบาพรรณ วังค์
8. คุณจันทร์ทรา โยเกิล
9. คุณจิตรา เบ็ค
10.คุณประชุมสุข จำนงเพียร
11 คุณจีนเตียง ฟิ้งค์
12. คุณรัตติยา โฟเกล

13.คุณลัดดา แบร์มิก

14.คุณหนึ่งฤทัย บลูมริช 

  

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะการแสดงนาฎศิลป์ไทยและสอนการแกะสลักผลไม้ :
1. คุณเกษราภรณ์ โชลซ์
2. คุณคำปุ่น จันทร์มะณี
3. ด.ญ.เฟลิซิทัส ทวีพร เทพธิดา โชลซ์

คณะกรรมการ ฝ่ายเตรียมการและจัดสถานที่ :
1. คุณมนตรี จันทร์ศรีเสาร์
2. คุณเอ็กซ์วัล คำเมือง
3. คุณอ้อย ฟอร์สเตอร์
4. คุณดวงใจ บิคิช
5. คุณปรารถนา อุดมวิไล (จ่อย)
6. คุณทองขันธ์ จันมะณี

คณะกรรมการ ฝ่ายจัดดอกไม้สำหรับในพิธีต่างๆ

1.คุณมาทวี อุนไซติก

2.คุณศนิชา ไวน์มันน์

3.คุณนงเยาว์ เกิทซ์

4.คุณนันทวรรณ เกเยอร์

5.คุณณัฐธิดา ขุนโสภา

คณะกรรมการ ฝ่ายศาสนพิธี :
1. คุณแม่ประนอม มโนรี
2. คุณมนตรี จันทร์ศรีเสาร์
3. คุณเกษราภรณ์ โชลซ์

คณะกรรมการฝ่ายดูแลเว็บไซต์, คอมพิวเตอร์และเครื่องเสียง :
1. คุณทองขันธ์ จันมะณี (TK)