พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)

พระธรรมเทศนา cd ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจรินทร์ ช่างเหล็กขออนุโมทนา

(คลิกที่ลำดับเลขสามารถฟังเทปธรรมะหลวงพ่อได้ทุกชุด)

ชุดที่ ๑
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงสอนพอง ยุบไว้อย่างไร
ไขปัญหาเรื่องหนอเป็นสมถะหรือวิปัสสนา
ย่างไปทางนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก
วิปัสสนาที่ถูกต้อง
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.1
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.2
วิปัสสนาเบื้องต้น ม.3
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.1
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.2
วิปัสสนาเบื้องปลาย ม.3
โพธิปักขิยธรรม37ประการ
อนิสงส์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
คำอธิฐาน แผ่ส่วนบุญ รับพร

 

ชุดที่ ๒
วิธีบรรเทาทุกข์ในปัจจุบัน
คุณค่าของการปฏิบัติธรรม
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
กายคตาสติกรรมฐาน
อสุภกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ทางไปนิพพาน (สติปัฏฐาน 4)
ทางสายเอก ( มรรค 8 )
ทางไปนิพพาน
คนเราเป็นพระโสดาบันได้อย่างไร
ยอดของวิปัสสนา
มรรค ผล นิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงสอบอารมณ์พระกรรมฐาน
พิสูจน์นิพพาน
ตั้งจิตอฐิฐาน แผ่เมตตา รับพร

 

ชุดที่ ๓
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
ผล ทาน บาป บุญ
ทำบุญอย่างไรจึงจะไม่บาป
ผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
พุทธบูชา
ไกลกังวล
มีดี
สายกรรม
มงคลชีวิต
ธรรมะจากผี
สำรวจตัวเอง
ผู้ให้ธรรมะเหมือนผู้ให้ชีวิต
คนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ทำบาปอะไรไปตกนรกขุมไหน
ผู้แทนศาสดา
สมาทานพระกรรมฐาน
 

ชุดที่ ๔
วิปัสสนาต่างจากสมถะตรงไหน
คำว่า (หนอ) มาจากไหน
ไขปัญหาได้ยินหนอไม่มีโยนิโสมนสิการ
สอนเดินจงกรม 6 ระยะ
สติปัฏฐาน 4
อริยะสัจจ์ 4
โพชฌงค์ 7
ปฏิจจสมุปบาท
สิ่งที่ทำให้วิปัสสนาเศร้าหมอง
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 1 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 3
เทศน์ลำดับญาณ 2 - 4

ชุดที่ ๕
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วันวิสาขบูชา
อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป
อานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎก
อานิสงส์ของการบูชา
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
อานิสงส์ของการตั้งมูลนิธิ
เทศน์ ทอดกฐิน - ผ้าป่า
เทศน์ สอนพระบวช 3 เดือนในพรรษา
พิสูจน์นรก
พิสูจน์สวรรค์
พิสูจน์โลกหน้า - โลกก่อน
พิสูจน์โลกนี้
ตอบปัญหาร้อยแปด 1
ตอบปัญหาร้อยแปด 2
 

ชุดที่ ๖
พ.ศ. 2509 เปิดวัดไทยในอังกฤษ
หลักธรรมสำหลับการครองเรือน
ของขวัญวันปีใหม่ พ.ศ. 2526
เศรษฐีขอทาน
เมตตาบารมี
ที่พึ่งภายใน
ธรรมเป็นที่พึ่ง
เพชรในดวงใจ
การสร้างชาติ
เรื่อง คน 2 ตา
ความยินดี 3 ข้อ
ธรรมเจดีย์ 5 ประการ
ความสุข 7 ประการ
ฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุข
ซื่อกินไม่หมดคตกินไม่นาน
 

ชุดที่ ๗
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 1
เทศน์สอนนักปฏิบัติธรรม 2
เราจะไปทางไหนกันดี
ไขหนอสมถะและวิปัสสนา
ไขหนอข้อข้องใจ
ไขปัญหาเขาว่าพอง-ยุบไม่ใช่วิปัสสนา
ไขปัญหาพอง-ยุบเอามาจากไหน
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 1
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 2
อภิปรายวิธีเจริญวิปัสสนา 3
วิธีปฏิบัติวิปัสสนาและญาณ 16
วิสุทธิ 7
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 1
เทศน์ลำดับญาณ 3 - 2

 

ชุดที่ ๘
มงคลชีวิต ที่ 1 , 2 , 3
มงคลชีวิต ที่ 4
มงคลชีวิต ที่ 5
มงคลชีวิต ที่ 6
มงคลชีวิต ที่ 7
มงคลชีวิต ที่ 8 , 9
มงคลชีวิต ที่ 10
มงคลชีวิต ที่ 11 , 12
มงคลชีวิต ที่ 13 , 14
มงคลชีวิต ที่ 15 , 16
มงคลชีวิต ที่ 17 , 18 , 19 , 20
มงคลชีวิต ที่ 21 , 22 , 23
มงคลชีวิต 24 , 25 ,
มงคลชีวิต 26 , 27 ,
มงคลชีวิต 28,29,30,31,
มงคลชีวิต 32 , 33 ,
มงคลชีวิต 34 , 35 ,
มงคลชีวิต 36 (1)
มงคลชีวิต 36 (2)
มงคลชีวิต 36 (3)
มงคลชีวิต 36 (4)
มงคลชีวิต 37 (1)
มงคลชีวิต 37 (2)
มงคลชีวิต 38

วีดีโอเทศน์ลำดับญาณโดย พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ)1/12

(ดับเบิลคลิกที่รูปสามารถฟังธรรมะได้)

เทศน์ลำดับญาณ 1/12

เทศน์ลำดับญาณ 2/12

เทศน์ลำดับญาณ 5/12