ที่อยู่ วัดเทพวงศาราม เมือง ลายน์บวร์ก

ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดเทพวงศาราม

Wat Thepwongsaram Buddhistisches Meditation Zentrum e.V. 

Gersdorfer Hauptstraße 4, 91227 Leinburg. Tel.:09120 1819400

E-mail. Wat_Thep@msn.com                                   ประวัติวัดเทพวงศาราม

    จากการมาปฏิบัติศาสนกิจของพระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ ปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ “พระธรรมวิสุทธาจารย์”(หลวงพ่อคูณ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น ) ในทวียุโรป มีประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศสเป็นต้น เป็นเวลาหลายปี โดยมาตามฎีกานิมนต์ของ ศิษยานุศิษย์ จากนั้นญาติโยมได้ปรารภกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ว่าอยากจะมีวัดเพื่อเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศล และสาธารณประโยชน์อื่นๆ พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เห็นพร้อมจึงได้จัดให้มีการตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นตามศรัทธาของญาติโยมในเมืองต่างๆ ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จึงทำให้เกิดสำนักสงฆ์และวัด ภายใต้ความปกครองของพระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ ก่อนที่จะส่งพระไปประจำแต่ละเมืองนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์ก็ได้ตั้งชื่อวัดมอบให้ไปด้วยและตามความพร้อมของแต่ละเมืองที่จะตั้งชื่อวัด.

    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (2008) พระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ ได้ส่งพระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย ไปจำพรรษาอยู่ Forsthof Strasse 17, 90450 Nürnberg (เมืองเนิร์นแบร์ก) เป็นจุดเริ่มต้นในการประกาศตั้งวัดเทพวงศาราม ในระหว่างจำพรรษา ๓ เดือนนั้นพระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย ได้พบปะกับญาติโยมคนไทยที่มาอาศัยอยู่ เมืองเนิร์นแบร์ก และเมืองใกล้เคียง ได้พูดถึงความประสงค์ของการตั้งวัด และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีและในทวีปยุโรป จากนั้นพระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย ก็ได้ร่วมกับญาติโยมทั้งหลายจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อจดทะเบียนตั้งสมาคมวัดไทยขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของประเทศเยอรมนี.

หลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการทำเรื่องเสนอจดทะเบียนต่อศาลของเมืองเนิร์นแบร์ก ศาลก็ได้จดทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อย โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมไทย วัดเทพวงศาราม เมืองเนิร์นแบร์น เยอรมนี” (Thailändischer Kulturverein Wat Thepwongsaram Nürnberg Germany e.V.) Amtsgericht Nürnberg,VR 200684 สมาคมนี้ได้รับขึ้นทะเบียนจากทางเมืองเนิร์นแบร์ก  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้ไปเช่าที่ตึกอาคารหลังใหม่ให้เป็นที่อยู่ของวัดเทพวงศาราม คือ Rothenburger Strasse 39, 90443 Nürnberg.โดยมีเนื้อที่ อยู่อาศัย 161 ตรางเมตร มี ๓ ห้องนอน, มี ๑ ห้องโถงใหญ่, มี ๑ ห้องทำ ครัว, มี ๑ ห้องสำหรับทานอาหาร, มี ๒ ห้องน้ำ โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระธรรมวิสุทธาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก ) เป็นประธานกิตติมศักดิ์ พระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย เป็นประธานสมาคม และเป็นประธานสงฆ์วัดเทพวงศาราม มีคณะกรรมการ บริหารสมาคม ๑๐ ท่าน มี สมาชิก ๕๐๐ กว่าท่าน.
                 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2552 เปิดวัดเทพวงศาราม อย่างเป็นทางการ หนังสือพิมพ์ ประจำเมือง เนิร์นแบร์ก ได้เสนอข่าวให้ประชาชนได้รับทราบ Bild Nürnberg 30 Mai 2009

การเปิดวัดเทพวงศารามอย่างเป็นทางการ

                  โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวงศาจารย์ (หลวงพ่อคูณ ขันติโก) ประธานที่ปรึกษา และองค์อุปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

                   วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ มีงานอุปสมบท พุทธาภิเษกพระประธาน และบวชศีลจารี-ศีลจาริณี มีผู้เข้าอุปสมบท ๒ ท่าน ลูกครึ่งไทย-เยอรมนี ลูกคนไทยที่ติดตามแม่มาตั้งแต่เด็ก มีผู้เข้าบวชศีลจารี-ศีลจาริณี ๕๐ ท่าน

                   วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เรียนเชิญ นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ ท่านกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส เปิดป้ายวัดเทพวงศาราม

                    วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เชิญ  Horst Förther รองนายกเทศมนตรี เมืองเนิร์นแบร์ก มาเยี่ยมวัดเทพวงศาราม และ ได้พบปะกับประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสเปิดวัดใหม่

                   การเปิดวัดอย่างเป็นทางการนั้น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดขึ้น เนื่องด้วย เพื่อให้ทางการ หรือผู้แทนของรัฐบาลไทยได้รับรู้รับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติ ศาสนกิจร่วมกันในโอกาสต่อไป

                  -  เพื่อสร้างพันธไมตรีและความเป็นมิตรกับทางราชการเมืองเนิร์นแบร์ก

                  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งวัดแห่งนี้

                  - เพื่อเปิดเผยให้ชาวพุทธไทย และชาวพุทธทั่วไป ตลอดทั้งผู้สนใจในพระพุทธศาสนาได้ ทราบถึงการปฏิบัติงานของศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งนี้

วัตถุประสงค์ของการตั้งวัด

                ๑. เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในประเทศเยอรมนี

                ๒. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสืบต่อไป

                ๓. เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติให้ขจรขจายไปทั่วโลก

               ๔. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาไทย และเป็นสื่อกลางในการสอนภาษาไทยแก่เยาวชนเยอรมันเชื้อสายไทย

กิจกรรมประจำปีที่ได้ทำมาแล้ว

                                ๘ ก.พ. ๒๕๕๒ วันมาฆบูชา บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ๓ วัน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน /เวียนเทียน

                              ๑๒ เม.ย ๒๕๕๒ ทำบุญประเพณีสงกรานต์ / ๒๓-๒๔ พ.ค. ๒๕๕๒ เปิดวัดอย่างเป็นทางการ มีพิธีอุปสมบท บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม

                               ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๒ งานเทศน์มหาชาติแหล่อีสาน-แหล่ไทย

                               ๑๐-๑๒ ก.ค. ๒๕๕๒ ทำบุญวันเข้าพรรษา บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

                               ๙ ส.ค. ๒๕๕๒ ทำบุญวันแม่แห่งชาติ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม

                              ๖ ก.ย. ๒๕๕๒ ทำบุญถวายสลากภัตต์(วันสารทไทย) บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม

                              ๒-๔ ต.ค. ๒๕๕๒ บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา

                              ๑ พ.ย. ๒๕๕๒ ทอดกฐินสามัคคี บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม

                              ๔-๖ ธ.ค. ๒๕๕๒ วันพ่อแห่งชาติ บวชศีลจารี-ศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม

ประวัติพระธรรมทูต พระชัชฐากร อาริโย

                 อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๒ ปี ณ วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลา ๐๖.๐๑ น. วัดสระพังทอง ตำบล สะอาดสมบูรณ์ อำเภอ เมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด พระอุปัชฌาย์ พระครูโอภาสสีลาภรณ์ พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดพลเผ่า พลโท พระอนุสาวนาจารย์ พระสมุห์บุญช่วย ปคฺคุโณ

                 ปัจจุบันสังกัดวัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รับเข้าสังกัดวัด วันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

                 พระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย ผ่านการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ปฏิบัติศาสนกิจประจำอยู่ที่ วัดเทพวงศาราม และรับผิดชอบกิจการต่างๆ ของวัด เป็นประธานสงฆ์ของวัดเทพวงศาราม และเป็นประธานสมาคมไทยวัดเทพวงศาราม