ประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์และองค์อุปถัมภ์ พระเดชพระคุณพระเทพวงศาจารย์ปัจจุบันเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์(หลวงพ่อคูณ ขันติโก)
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
หัวหน้าหนตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ภาค ๘-๙ วิ.


 

พระอาจารย์ชัชฐากร อาริโย ประธานสงฆ์

วัดเทพวงศาราม เมืองเนิร์นแบร์ก
 พระอาจารย์ชัชชัย สุเมธโส

วัดเทพวงศาราม